Uvod cetra cetra

ETNA Plus je trojročná koordinačná aktivita, ktorá naväzuje na aktivity a poznatky získané v projekte ETNA, s novým a širším prístupom, ktorý odráža nový politický kontext a priority zakotvené v cieľoch Europy 2020 a Horizontu 2020.

Cieľom ETNA-y Plus je zastrešiť inovácie a medzinárodnú spoluprácu v oblasti dopravy s dôrazom na propagáciu aktívnej účasti nových regiónov vo výzvach a projektoch EU. NCP (národné kontaktné body) pre dopravu sú kľúčovými článkami tohto mechanizmu. Ich úloha je doplnená a zlepšená inými zúčastnenými stranami, ktoré do projektu prinášajú skutočnú pridanú hodnotu z hľadiska znalostí a skúseností.

ETNA Plus aktívne zapája aj ďalších 56 asociovaných partnerov z rôznych častí sveta.

ETNA Plus sa zameriava na medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom rôznych aktivít. Na jednej strane sú formované konkrétne iniciatívy na zvýšenie povedomia o európskej dopravnej mape výskumu a inovácií. Na druhej strane, sa snaží o zlepšenie úrovne odborných znalostí o financovaní EÚ (napr. Horizon 2020) na úrovni NCP ako aj výskumu.