Projekty začaté v 2013


 

   

Názov:                   ETNA PLUS - European Transport Network Alliance

Číslo projektu:       314201

Doba riešenia:       36 mesiacov

Začiatok riešenia:  01.01.2013

Typ:                       Koordinácia a podporná akcia

Identifikácia výzvy: FP7-TPT-2012-RTD-1

Koordinátor:        Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, Taliansko

Partneri:                16 partnerov zo 14 európskych krajín:

Č. Meno Skratka Krajina
1 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA APRE Taliansko
2 EUROPE RECHERCHE TRANSPORT ERT Francúzsko
3 CLIFF FUNNELL ASSOCIATES CFA Veľká Británia
4 FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS HELP FORWARD Grécko
5 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK IPPT PAN Poľsko
6 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL CDTI Španielsko
7 AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA ANCS Rumunsko
8 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE AgNL Holandsko
9 TUEV RHEINLAND CONSULTING GMBH TUV Nemecko
10 ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE UNIZA Slovensko
11 SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR ETAG Estónsko
12 FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA FCT Portugalsko
13 UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE UNEW Veľká Británia
14 PANTEIA BV PANTEIA Holandsko
15 APPLIED RESEARCH AND COMMUNICATION FUND ARC FUND Bulharsko
16 HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU HIT Chorvátsko


 

ETNA Plus je trojročná koordinačná aktivita, ktorá bude naväzovať na aktivity a poznatky získané v projekte ETNA, s novým a širším prístupom, ktorý odráža nový politický kontext a priority zakotvené v cieľoch Europe-y 2020 a Horizon-u 2020.

Cieľom ETNA-y Plus je zastrešiť inovácie a medzinárodnú spoluprácu v oblasti dopravy s dôrazom na propagáciu aktívnej účasti nových regiónov vo výzvach a projektoch EU. NCP (národné kontaktné body) pre dopravu budú kľúčovými článkami tohto mechanizmu. Ich úloha bude doplnená a zlepšená inými zúčastnenými stranami, ktoré prinesú do projektu skutočnú pridanú hodnotu z hľadiska znalostí a skúseností.

ETNA Plus aktívne zapojí aj ďalších 56 asociovaných partnerov z rôznych častí sveta.

ETNA Plus sa zameria na medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom rôznych aktivít. Na jednej strane budú formované konkrétne iniciatívy na zvýšenie povedomia o európskej dopravnej mape výskumu a inovácií. Na druhej strane, sa bude snažiť o zlepšenie úrovne odborných znalostí o financovaní EÚ (napr. Horizon 2020) na úrovni NCP ako aj výskumu.

 V súčasnej dobe môžu potenciálni žiadatelia, ktorí hľadajú partnerov pre svoje výskumné aktivity, využiť šablóny, ktoré boli vyvinuté v rámci ETNA Plus. Sú k dispozícii na webovej stránke: http://transport-ncps.net/services/partner-search.html. Vyplnené šablóny sú následne rozdelené do rôznych oblastí dopravy (v závislosti of štruktúry WP / call) a zverejnené na internetových stánkach.

Táto webová stránka Vám ponúkne jedinečný pohľad na propagáciu partnerských vyhľadávacích iniciatív v H2020, ako aj výzvy na predloženie návrhov v oblasti: "Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava".

V blízkej budúcnosti sa služby na vyhľadávanie partnerov cez webové stránky ETNA Plus rozšíria na:

- Automatické riadenie žiadostí vyhľadaávania partnerov, a to vďaka úzkej spolupráci s "idealistom" (www.ideal-ist.eu)

-Uverejnenie profilov pomocou vyššie uvedenej šablóny ETNA Plus

-Vyhľadávanie partnerov na základe ich výsledkov, alebo projektov, čím dáva žiadateľovi možnosť pozrieť sa na vhodných partnerov bez predloženia konkrétnej žiadosti.