Výzvy k 28.8.2014 PODPORA MOBILITY


H2020-MG-2014_Jednostupňový

Deadline:                                 28/08/2014

Vyčlenené prostriedky:       10,000,000 €

Témy:

MG-9.6-2014:         Posilňovanie výskumných a inovačných stratégií dopravných odvetví v Európe

MG-7.2b-2014:       Smerom k mobilite - prekonanie roztrieštenosti v zavádzaní IDS v Európe

MG-8.1b-2014:       Šikovnejšie projektovanie, výstavba a údržba

MG-8.2b-2014:       Dopravná infraštruktúra budúcej generácie: šikovnejšia a bezpečnejšia, s efektívnym využívaním                                        zdrojov

MG-3.5B-2014:       Kooperatívny IDS pre bezpečnú, udržateľnú mobilitu bez preťaženia

 

MG-9.6-2014:      Posilňovanie výskumných a inovačných stratégií dopravných odvetví v Európe

Špecifická výzva:

 

Špecifickou výzvou je posilniť ochotu a schopnosť európskeho dopravného priemyslu a iných zainteresovaných strán spolupracovať pri

identifikácii ich spoločných potrieb v oblasti výskumu a inovácií na európskej úrovni a definovať zodpovedajúce

ciele, programy a plány. 

 

Rozsah:

Návrhy by mali riešiť niektoré, alebo všetky z nasledujúcich činností:

Táto akcia bude asistovať Európskym Technologickým Platformám (ETP), ktoré súvisia s dopravou, Európskej Komisii (EK), členským štátom a pridruženým krajinám pri definovaní potrieb výskumu pre ich stratégie a programy za účelom realizácie cieľov stratégie Európa 2020, najmä Únia inovácií a Horizont 2020, rovnako ako vízie Bielej knihy 2011 "Plán jednotného európskeho dopravného priestoru".

Konzorciá musia byť zostavené z popredných európskych odborníkov dopravného výskumu ako z oblasti priemyslu, tak aj z oblasti vedy. Realizácia tejto aktivity si vyžaduje úzku spoluprácu ETP, ktoré sa zaoberajú dopravným výskumom a inováciami, s inými iniciatívami a subjektami. Spolupráca s EÚ bude nevyhnutným prvkom.

Očakávaný výsledok:

Táto akcia má optimalizovať výskumné a inovačné kapacity Európy v oblasti dopravy, zlepšiť komunikáciu, šíriť a využívať výsledky, a pomôcť

definovať príslušné dopravné predpisy a zákony.

 

Typ akcie: Koordinačné a podporné akcie (CSA)

 

MG-7.2b-2014:     Smerom k mobilite - prekonanie roztrieštenosti v zavádzaní IDS v Európe

Špecifická výzva: 

Aj keď v posledných dvoch desaťročiach bolo používanie technológií hlavným prostriedkom zníženia vplyvov dopravy na životné

prostredie, samotné technické riešenia nemôžu vyriešiť všetky ekonomické, environmentálne a spoločenské problémy, ktorým

Európa v súčasnosti čelí.

Multimodálne integrované dopravné informácie, plánovanie a predaj vstupeniek, by mohli zohrať významnú úlohu pri zlepšovaní integrácie rôznych druhov dopravy, čo by zvyšovalo atraktivitu kolektívneho systému mobility a dopravnú alternatívu k cestnej doprave vrátane špecifických potrieb rôznych užívateľských skupín (vrátane cyklistov a chodcov). Avšak, súčasná fragmentácia v tejto oblasti, vrátane rozptýlených znalostí a nedostatok spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami zapojenými do poskytovania služieb, užívateľovi neumožňuje ľahko si zorganizovať celoeurópsku intermodálnu cestu od dverí k dverám s prihliadnutím na emisie, ktoré budú spôsobené konkrétnym výberom dopravy.

Toto tiež predstavuje významnú prekážku v rozvoji a zavedení skutočne jasnej a koherentnej stratégie pre zavádzanie IDS v Európe.

Rozsah:

Návrhy by sa mali zamerať na jednu alebo viac z nasledujúcich oblastí:

Komisia sa domnieva, že návrhy, ktoré požiadajú o príspevok EÚ vo výške 2 až 4 milióny pre výskum a inovácie, umožnia riešiť túto konkrétnu výzvu vhodným spôsobom. Samozrejme, že to neznamená, že návrhy nemôžu žiadať aj o iné sumy.

Očakávaný výsledok:

Práca by mala prispieť k:

Typ akcie: Koordinačné a podporné akcie (CSA)

 

MG-8.1b-2014:          Šikovnejšie projektovanie, výstavba a údržba

Špecifická výzva:

Zvýšenie výkonu multimodálnej dopravnej infraštruktúry je možné dosiahnuť zlepšením produktivity. V  budúcnosti bude našou kľúčovou úlohou drastické zníženie prerušení a narušení dopravy, ktoré býva spôsobené buď kontrolami, alebo stavebnými a údržbovými činnosťami, čím sa vyhovie rastúcemu / meniacemu sa dopytu po doprave. To znamená menej zásahov, rýchlejšie, udržateľnejšie a lepšie plánované zásahy s maximálnou bezpečnosťou pre pracovníkov ako aj ostatných účastníkov premávky.

Rozsah:

Návrhy by sa mali týkať jednej alebo viacerých z nasledujúcich činností:

Výskum v tejto oblasti by mal byť zameraný na overovanie inovatívnych riešení, ktoré sú zamerané na konkrétne európske geografické oblasti, kde je potrebná buď nová výstavba pre dokončenie efektívnej dopravnej siete, alebo je nutné zlepšiť a rozšíriť kapacitu existujúcej siete pomocou moderných systémov údržby.

Návrhy môžu obsahovať aj nové koncepty, ako je napr. spoločný priestor, samo-vysvetľujúce infraštruktúry, bezpečnostné prvky na

krajniciach ciest.

V súlade so stratégiou Únie pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií sa odporúča medzinárodná spolupráca

s krajinami tretieho sveta, a to ako s medzinárodnými partnermi, ktorí sú ochotní sa podeliť o moderné know-how, tak aj s tretími

stranami (najmä susedné krajiny), ktoré potrebujú transfer technológií.

Veľmi odporúčaná je aktívna účasť malých a stredných podnikov, s cieľom podporiť otvorenú inováciu.

Návrhy môžu byť zamerané na technologický pokrok a ďalší rozvoj vedomostí, alebo na posilnenie prepojení medzi operátormi vo

všetkých režimoch s cieľom zvýšiť účinnosť sektora. Návrhy by mali zabezpečiť súdržnosť a zabrániť duplicite úsilia s

INFRAVATION ERANET +.

Komisia sa domnieva, že návrhy, ktoré EÚ požiadajú o príspevok vo výške 3 až 5 miliónov € pre výskum a inovácie, alebo 0,5 až 1,0

milión € pre koordinačné a podporné akcie, budú schopné vyriešiť danú výzvu vhodným spôsobom. Samozrejme, že to neznamená,

že návrhy nemôžu žiadať aj o iné sumy.

 

Očakávaný výsledok:

Očakáva sa, že návrhy ponúknu tieto výsledky:

Práca v tejto oblasti by mala podporovať prechod k nulovému narušeniu premávky kvôli kontrolám, výstavbe, alebo údržbe, do roku

2030 ako aj zvýšiť celkovú výkonnosť európskej dopravnej infraštruktúry a znižovať škodlivé vplyvy v dôsledku dopravy, ako je

napríklad hluk.

 

Typ akcie: Koordinačné a podporné akcie (CSA)

 

MG-8.2b-2014:          Dopravná infraštruktúra budúcej generácie: šikovnejšia a bezpečnejšia, s efektívnym                                            využívaním zdrojov

Špecifická výzva:

Ak chceme zvýšiť výkonnosť infraštruktúry, aby sa vyhovelo rastúcemu dopytu po doprave, dopravná infraštruktúra 21. storočia musí

byť menej náročná na zdroje, efektívnejšia a bezpečnejšia. To si vyžaduje rad inovatívnych riešení, vrátane inteligentného riadenia

dopravy, výstavby spojenej s nízkym obsahom oxidu uhličitého a šetrenia energie. Aby bolo možné realizovať efektívne riadenie

infraštruktúry vo všetkých druhoch dopravy, musia byť vyvinuté pokročilé metódy pre zber dát (vrátane automatického snímania) a

analýzy. Okrem toho by mala byť dosiahnutá lepšia integrácia infraštruktúry v jej prirodzenom prostredí so znížením hluku,

znečistenia ovzdušia a vibrácií. Ďalšia výzva spočíva vo vývoji riešení pre infraštruktúry s cieľom aktívne prispieť k zvýšeniu úrovne

bezpečnosti na európskych cestách.

Rozsah:

Návrhy by sa mali týkať jednej alebo viacerých z nasledujúcich činností:

Návrhy môžu byť zamerané na technologický pokrok a ďalší rozvoj vedomostí, alebo na posilnenie prepojení medzi operátormi vo všetkých režimoch s cieľom zvýšiť účinnosť sektora.

Je vysoko odporúčané, aby sa do projektu integrovali aj malé a stredné podniky. 

Komisia sa domnieva, že návrhy, ktoré EÚ požiadajú o príspevok vo výške 3 až 5 miliónov € pre výskum a inovácie, alebo 0,5 až 1,0 milión € pre koordinačné a podporné akcie, budú schopné vyriešiť danú výzvu vhodným spôsobom. Samozrejme, že to neznamená, že návrhy nemôžu žiadať aj o iné sumy. 

Očakáva sa, že práca prispeje k:

Typ akcie: Koordinačné a podporné akcie (CSA)

 

MG-3.5B-2014:          Kooperatívny IDS pre bezpečnú, udržateľnú mobilitu bez preťaženia

Špecifická výzva:

Európa by bola bližšie k riešeniu problémov súvisiacich s dopravnými zápchami, bezpečnosťou dopravy a životným prostredím, ak by boli spojení ľudia, vozidlá, infraštruktúry a podniky do jedného spolupracujúceho ekosystému, ktorý by spájal integrované riadenie premávky a dopravy s novými prvkami všadeprítomného zberu dát a samo-riadiaceho systému. V minulých rokoch  bol v tejto oblasti dosiahnutý výrazný technologický pokrok; avšak jeho zavádzanie vo veľkom meradle je ešte v plienkach. Je potrebný ďalší výskum, aby sa v európskom meradle preukázala efektivita a účinnosť integrovaných riešení pre inteligentné mobility, ktoré sú založené na komunikácii človek-vozidlo-infraštruktúra.  Bezproblémová integrácia výhod, ktoré ponúka európsky globálny navigačný satelitný systéma (GNSS) v aplikáciách ITS, bude hrať dôležitú úlohu.

Očakávaný výsledok:

Vytvorenie integrovanej dopravnej "info-štruktúry", ktorá sa bude spoliehať na komunikáciu vozidla s vozidlom (V2V) a vozidla s infraštruktúrou (V2I), ale aj na dostupnosť otvorených a kvalitných dopravných údajov, zlepší:

Typ akcie: Koordinačné a podporné akcie (CSA)