CETRA - Ústav dopravy ŽU cetra cetra

CETRA - Ústav dopravy Žilinskej univerzity v Žiline je jednou z dvoch slovenských inštitúcií, ktorým bol po overení vedeckej, výskumnej a organizačnej spôsobilosti v roku 2000 zástupcami Európskej komisie pridelený titul Centrum excelencie.

Hlavným cieľom založenia CETRA bolo zlepšiť koordináciu výskumnej základne Žilinskej univerzity a jej materiálnych a ľudských zdrojov. Rovnako ich zapojenia do riešenia sociálnych a ekonomických potrieb Slovenska, s dôrazom na záujmy Európskej únie ako celku.

S pomocou skúsených zahraničných špecialistov sa CETRA stala prirodzeným fórom, kde subjekty môžu aktívne komunikovať v oblasti dopravy a logistiky. Rovnako sa môžu zapájať do riešenia medzinárodných projektov ako aj prepojiť akademické prostredie s praktickými skúsenosťami na národnej a medzinárodnej úrovni.

Medzinárodná spolupráca CETRA je zameraná na šírení informácií a účasť vo výskumných projektoch rámcových programov (RP) EÚ výskumu a vývoja v oblasti dopravy. CETRA sa zúčastnila a koordinovala projekty 5. RP, 6. RP a 7. RP. 

CETRA sa taktiež podieľa na organizovaní významných medzinárodných seminárov, konferencií a sympózií v oblasti dopravy, ako je napr. každoročné medzinárodné sympózium EURO-ŽEL, zamerané na výskum, vývoj, ekonomiku a prevádzku v oblasti železničnej dopravy v Európe.