Projekty s účasťou CETRA cetra cetra

CETRA - Ústav dopravy ŽU bol  v 5.RP, 6.RP a 7.  rámcového programu rozvoja vedy a techniky Európskej únie koordinátorom a partnerom v nasledujúcich projektoch:

 


Projekt: U-STIR - User Driven Stimulation of Radical New Technological Steps in Surface Transport

Číslo projektu: 218731

Doba riešenia projektu: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2010,     24 mesiacov

Typ projektu: Coordination and Supporting Action (CSA-SA)

Koordinátor projektu: Žilinská univerzita v Žilina, doc. Ing. Peter Fabián, PhD.

Partneri projektu:

 Názov inštitúcie Skrátený názov      Krajina                

 University of Zilina

 CETRA - Centre for Transport Research

UNIZA  Slovensko
 Forschungsgesellschaft Mobilität – Austrian Mobility Research  AMOR  Rakúsko
 Technical University of Sofia  TU-Sofia  Bulharsko
 University of Modena and Reggio Emilia  UNIMORE  Taliansko
 Technical University of Dresden  TUD  Nemecko
 Packaging, Transport and Logistics Research Institute  ITENE  Španielsko
 TecKnowMetrix  TKM  Francúzsko
 Open University of United Kingdom  OPEN  Anglicko

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je stimulácia a vývoj nových radikálnych koncepcií a definícií  „know-how“ a technológií na riešenie problémov v oblasti povrchovej dopravy v Európe v druhej polovici 21. storočia. Cieľom je analyzovať nedostatky súčasných riešení  a navrhnúť a rozvinúť od základu nové riešenia pre pokrytie potrieb používateľov v oblasti mobility a prepravy, zlepšujúcich kvalitu v oblasti vplyvov na životné prostredie, ekonomiku a spoločnosť. Návrhy a myšlienky získané od partnerov projektu budú slúžiť k inicializácii inovatívnych prístupov. Výstupy z tohto inkubačného procesu poslúžia k definícii chýbajúcich technologických postupov.

Cieľom projektu je motivovať výskumníkov, zástupcov priemyslu a používateľov na participáciu v inovačnom procese a poskytnúť zainteresovaným inštitúciám nápady, ktoré poslúžia v procese inovačnej excelencie. 

Viac informácií o projekte nájdete na stránek U-STIR

Späť 


Projekt: STAR-Net Transport - European Network to Support the Sustainable Surface Transport SMEs

Číslo projektu: 218605 

Doba trvania projektu: 1. 5. 2008 - 31. 10. 2010,     30 mesiacov

Typ projektu: Coordination and Support Action (CSA-SA)  

Koordinátor projektu: Inovamais – Serviços de Consultoria em Inovação Tecnológica S.A – Portugalsko 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je napomôcť k zvýšeniu účasti malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti  dopravy v programe povrchovej dopravy. Cieľom projektu Star–Net Transport je snaha o vytvorenie a vývoj uceleného systému služieb na podporu malých a stredných podnikov v Európe, rozširovanie a propagácia myšlienok účasti malých a stredných podnikov v spoločných európskych programoch výskumu a vývoja, povzbudiť, uľahčiť a zlepšiť spoluprácu medzi SME – v povrchovej doprave (cestná doprava, železničná doprava, vodná doprava a intermotadalita) a hlavnými európskymi inštitúciami v európskej výskumnej oblasti. Taktiež je  zameraný na zvýšenie zapojenia malých a stredných podnikov do projektov 7. rámcového  programu  EÚ. 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke STAR-Net

Späť  


Projekt: CeTra - Support for Transport Approximation

Doba riešenia: 1. 12. 2000 - 31.1. 2004,    4 roky

Koordinátor: Žilinská univerzita v Žiline

Jedným z nosných projektov medzinárodnej spolupráce Žilinskej univerzity bol projekt podpory aproximácie dopravy - CeTra. Jedným z hlavných cieľov projektu CeTra bolo zefektívnenie práce Žilinskej univerzity ako výskumného centra v oblasti dopravy a jeho zapojenia sa do uspokojovania spoločensko-ekonomických potrieb Slovenska, v súlade so záujmami Európskej únie. S pomocou zahraničných špecialistov sa Ústav  stal prirodzeným fórom komunikácie a stretávania sa s cieľom riešiť niektoré závažné problémy dopravy na Slovensku. Niebola zanedbávaná ani spolupráca so socio-ekonomickým prostredím. 

Projekt bol rozdelený podľa odborného zamerania na sedem čiastkových projektov, ktoré sa ďalej delili na jednotlivé aktivity, ktoré mali jednorazový charakter (napr. účasť na konferencii alebo seminári), viacnásobný charakter (napr. organizácia každoročných konferencií s medzinárodnou účasťou v každom roku projektu), alebo dlhodobý charakter (napr. organizácia spolupráce s európskou výskumnou inštitúciou prostredníctvom výmeny pracovníkov, organizácie seminárov a pod.). 

Jednotlivé čiastkové projekty boli:

 • Modelovanie, riadenie a optimalizácia dopravných procesov.
 • Aproximácia v leteckej doprava.
 • Informačné a zabezpečovacie systémy v doprave.
 • Dopravné technické prostriedky.
 • CETRA – Riadenie projektu a organizácia medzinárodných konferencií.
 • Infraštruktúra dopravnej siete.
 • Súdne inžinierstvo v doprave.

Späť


Projekt: SurfTran - Support for Sustainable Surface Transport Research in Slovakia

Doba riešenia: 1. 2. 2004 - 31. 1. 2006

Koordinátor projektu: CETRA - Ústav dopravy

Typ projektu: Specific Support Action (SSA)

Hlavný cieľ projektu: Integrácia slovenských vedeckovýskumných, pedagogických, vývojových a aplikačných pracovísk v oblasti povrchovej dopravy za účelom posilnenia pozícií Slovenska v oblasti podávania a účasti na projektoch 6. RP EK v oblasti udržateľnej povrchovej dopravy a v rámci jednotného európskeho výskumného priestoru (ERA). Podpora výskumu v oblasti trvalo udržateľnej povrchovej dopravy na Slovensku.

Cieľom projektu „SurfTran“ bola integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) prostredníctvom projektu typu Špecifickej podpornej akcie (SSA) v jednej z nových krajín Európskej únie – Slovenskej republike. Tematickou oblasťou projektu bol Udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy – Trvalo udržateľná povrchová doprava. Tento cieľ mal byť dosiahnutý prostredníctvom prepojenia do značnej miery rozdrobených snáh výskumných a vývojových inštitúcií v tejto špecifickej oblasti, tvorcov politiky a príslušníkov rozhodovacej sféry a priemyslu vytvorením prepojení a informačných kanálov, posilnením vzájomných kontaktov medzi odborníkmi v tejto oblasti, akademickou obcou, vývojovými a výrobnými inštitúciami.

Späť 


ProjektEURNEX - European Rail Research Network of Excellence

Doba riešenia: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2007,     4 roky

Koordinátor: FAV Berlín, W. Steinicke

Typ projektu: Network of Excellence (NoE)

Postavenie ŽU v projekte: partner

Hlavný cieľ projektu: Integrácia významných európskych vedecko-výskumných, pedagogických, vývojových a aplikačných pracovísk v oblasti železničnej dopravy v rámci celej Európy (cca 69 pracovísk a 600 vedeckých pracovníkov) ako príspevok k vytvoreniu jednotného európskeho výskumného priestoru (ERA).

Úlohy projektu sú totožné s návrhom strategických tém európskeho železničného výskumu, tak ako boli definované v materiále “Strategic Railway Research Agenda 2020“ poradným výborom Európskej komisie pre železničný výskum (ERRAC).

Partnermi projektu sú výskumné a vývojové inštitúcie, ako sú špecializované železničné výskumné ústavy a univerzity, nadnárodné združenia železničných prepravcov, výrobcov železničnej techniky, ako sú UNIFE, UIC, UITP, ako aj špecializované inštitúcie, zaoberajúce sa problematikou interoperability na európskych železniciach, bezpečnosťou prevádzky, kvalifikáciou a testovaním produktov a pod. 

Pôvodne, na začiatku projektu boli participujúce inštitúcie rozdelené do jednotlivých dielčích sietí na regionálnom základe. Žilinská univerzita sa stala členom stredoeurópskej a východoeurópskej siete, koordinovanej Dopravnou fakultou ČVUT Praha. Ďalšími sieťami boli Severská sieť, Nemecko-rakúska sieť, Francúzska sieť, sieť Veľkej Británie, Talianska sieť, Španielsko-portugalská sieť. V rámci týchto regionálnych sietí prebehla príprava na reštrukturalizáciu celej siete excelencie na odborne orientované póly excelencie, pripravené riešiť problémy železničného výskumu podľa požiadaviek praxe.

Žilinská univerzita sa zapojila do činnosti jednotlivých pólov v oblasti železničnej dopravy podľa odborného zamerania jednotlivých pracovísk a celej univerzity. V rámci prípravy pólov excelencie bolo navrhnuté zapojenie do nasledovných pólov:

 • odborná príprava a vzdelávanie, 
 • zabezpečovacia a signalizačná technika,
 • metódy testovania a validácie produktov,
 • stratégia a ekonomika,
 • výkonnosť prevádzky a systému.

Späť