Základné info cetra cetra

 

ECTRI, the European Conference of Transport Research Institutes = Európska konferencia dopravných výskumných ústavov, je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá bola založená v apríli 2003.

Jej členmi je 28 hlavných dopravných výskumných ústavov alebo univerzít z 21 európskych krajín. Spoločne zlučujú viac než 4000 európskych vedeckých a výskumných pracovníkov v oblasti dopravy.

Cieľom ECTRI je pomôcť vybudovať Európsky výskumný priestor (European Research Area) v doprave pomocou spolupráce v tematických skupinách, pracovných skupinách, rámcovými programami projektov, organizovaním seminárov a konferencií.

 

K marcu 2018 má ECTRI 6 tematických skupín (TG), ktoré sú silným mechanizmom na dosiahnutie želaných cieľov:

TG Mobility (Mobility)  - Chápanie správania sa dopravy, intermodálne aspekty mestskej mobility, využitie územia a interakie v doprave. Zástupcom UNIZA je doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.

TG Freight and logistics (Preprava nákladov a logistika) - Doprava tovarov, preprava nákladov od dverí k dverám, logistika v meste, terminály. Ing. Jaroslav Mašek, PhD.

TG Economics and policy (Ekonomika a politika) - Analýza dopadov rôznych opatrení a scenárov, predpovedí, ekonomických prínosov, verejno-súkromné partnerstvá, externé vplyvy na stanovenie ceny, hodnotenie politických opatrení a iniciatív, starnutie populácie. doc. Ing. Anna Tomová, CSc.

TG Safety (Bezpečnosť) - Prispôsobenie a zmena správania sa, schopnosť viesť dopravný prostriedok, analýza údajov o nehodách. Ing. Miroslava Mikušová, PhD.

TG Security and risks analysis (Zabezpečenie a analýza rizík) - Zabezpečenie a bezpečnosť, analýza rizík a ich správa, kritická infraštruktúra a jej ochrana, potreby používateľov, prevádzkovateľov, vlastníkov, záchrannej služby. Ing. Michal Ballay, PhD.

TG Traffic management (Riadenie dopravy) - Modelovanie dopravy, riadenie dopravy, komunikačné a polohovacie technológie, kooperatívne systémy. Ing. Michal Hodoň, PhD.

 

Viac informácií nájdete na: http://www.ectri.org/index.html