Projekty CETRA cetra cetra

CETRA - Ústav dopravy UNIZA bol riešiteľom v projektoch 7. rámcového programu rozvoja vedy a techniky Európskej únie a to:

Projekt: ETNA Plus

Číslo projektu: 314201

Doba riešenia projektu: 1. 1. 2013 - 30.6. 2015

Typ projektuCoordination and Supporting Action (CSA-SA)

Koordinátor projektu: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA, Taliansko

Kontext projektu a ciele:

Celkovým cieľom projektu ETNA Plus bolo podporovať inovácie v nadnárodnej spolupráci v oblasti dopravy s novým a širším prístupom, ktorý odráža nový politický kontext a prioritu, ktorú venuje stratégia Európa 2020 a ciele programu Horizont 2020.

Národné kontaktné body pre dopravu v H2020 boli kľúčovými aktérmi v tomto mechanizme, ale ich úloha bola doplnená a posilnená vďaka prínosu iných relevantných zainteresovaných strán v doprave, čo prinieslo projektu pozitívny prínos z hľadiska vedomostí aj odbornosti.

Výsledky projektu:

Databáza Mapy financovania, ktorej cieľom je umožniť používateľom identifikovať vhodné zdroje výskumu v oblasti dopravy a zdroje financovania inovácií, začala fungovať a bola periodicky obohatená novými iniciatívami a programami financovania, ako aj všetkými príslušnými príležitosťami na financovanie dlhov a kapitálových fondov.

Súčasne sa uskutočnil prieskum zameraný na oblasti pákového efektu financovania z verejného sektora medzi priemyselnými odvetviami EÚ s cieľom preskúmať, ako môže financovanie zo súkromného sektora podporiť aj nadnárodný výskum v oblasti dopravy a inovácie.


Projekt: Market-Up

Číslo projektu: 265841

Doba riešenia projektu: 1. 10. 2010 - 30.9. 2012

Typ projektu: Coordination and Supporting Action (CSA-SA)

Koordinátor projektu: TIS. PT, CONSULTORES EM TRANSPORTES, INOVACAO E SISTEMAS S.A. LISBOA

Partneri projektu:

Názov inštitúcie Krajina 

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE - CETRA

Slovakia
TIS PT, CONSULTORES EM TRANSPORTES, INOVACAO E SISTEMAS, SA Portugal
COMITE DE LIAISON DE LA CONSTRUCTION DEQUIPEMENTS ET DE PIECES DAUTOMOBILES CLEPA AISBL Belgium
EUROPEAN MARINE EQUIPMENT COUNCIL/CONSEIL EUROPEEN DE LEQUIPMENT NAVAL Belgium
INNOVA SPA Italy
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V Germany
BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM Hungary
INOVAMAIS - SERVICOS DE CONSULTADORIA EM INOVACAO TECNOLOGICA S.A. Portugal
UNIVERSITEIT ANTWERPEN Belgium

Cieľ projektu:

Myšlienky tohto projektu bude jasnejšia, keď pochopíme potreby správneho trhového uplatnenia výsledku výskumu. Cieľom trhového uplatnenia je sprístupniť vývoj na základe realizovaného výskumu, ako aj vedecký a technologický vývoj súkromným organizáciám. Títo spoluúčastníci sú potom povzbudení ďalej vyvíjať príslušnú technológiu na nové produkty, postupy, materiály alebo služby, vďaka ktorým sa zvýši konkurencieschopnosť v odvetví.

Sú stanovené 4 ciele projektu Market-up:

1. Získanie lepšieho pochopenia kontextu, v ktorom sa uskutočňuje financovanie výskumu v doprave v rámci Európy, ako aj v rozličných dopravných módoch vrátane vzorca koncentrácie v súvislosti s účastníkmi ( postavenie a vplyv veľkých spoločností v porovnaní s malými a strednými podnikmi).

2. Vyvodenie záverov týkajúcich sa činiteľov, ktoré poháňajú alebo obmedzujú vývoj a uplatnenie dopravných technológií.

3. Porozumenie strategickým nástrojom, ktoré sa môžu užitočne použiť ako reakcia na hnacie mechanizmy a ktoré môžu čeliť prekážkam, aby bolo možné pomocou zavedenia a uplatnenia dopravných technológií dosiahnuť rýchlejší pokrok.

4. Identifikácia a definícia postavení účastníkov a regiónov angažovaných v týchto akciách.

Ciele spomenuté vyššie sa dosiahnu prostredníctvom vývoja nasledujúcich aktivít.

- Analýza prekážok a hnacích mechanizmov (sociálnych, hospodárskych a technických) týkajúcich sa trhového uplatnenia výsledkov výskumu v rámci dopravy v Európe.

- Monitorovanie a vyhodnotenie pokroku priemyselného výskumu v dopravnom odvetví prostredníctvom mapovania existujúcich kompetencií v 27 krajinách EÚ, najmä zvýraznením postavenia malých a stredných podnikov s cieľom začleniť ich inovačný potenciál.

- Vyhodnotenie dostupných nástrojov financovania výskumu.

- Analýza prekážok a slabých hráčov v oblasti RTD (Research and Technical Development - Výskum a technologický rozvoj) pri použití v malých a stredných podnikoch v dopravných odvetviach.

- Povzbudenie malých a stredných podnikov a malých účastníkov v oblasti RTD, aby vstúpili do programov RTD, a to prostredníctvom poskytovaných školení a vzdelávania.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke market-up.org

Späť

The concept behind this project becomes clearer when one understands the needs of a good market uptake of a research result. The purpose of a market uptake is to make research generated and scientific and technological developments accessible to private organisations. These stakeholders are then encouraged to develop the technology further into new products, processes, materials, or services that will enhance the industrial competitiveness.

The objectives of the Market-up project are fourfold:

1. To get a better understanding of the context in which research funding for transport takes place in Europe and for the different transport modes, including concentration pattern in terms of actors (role and weight of big companies vs SMEs).

2. To derive conclusions as to what drives or hampers the development and uptake of transport technologies.

3. To develop insights into which policy instruments could be usefully applied to respond to the drivers and address the barriers such that faster progress can be achieved with the introduction and uptake of transport technologies.

4. To identify and define the roles of the actors and regions involved in this actions

The above mentioned objectives will be achieved through the development of the following activities:

- Analysing barriers and drivers (social, economical and technical) for the market uptake of transport research results in Europe.

- Monitoring and assessing progress of the industrial research in the transport sector through a mapping of existing competencies in the EU-27, particularly highlighting the role of the SMEs in order to integrate their innovation potential

- Assessing research-funding instruments available

- Analysing barriers and weak players in the field of RTD as applied to SMEs in the transport sectors

- Encouraging SMEs and RTD smaller actors to get involved on RTD programmes by training and educating them.


Projekt: VEL WAGON

Číslo projektu: 265610

Doba trvania projektu: 1.12. 2010 - 31.12. 2012

Typ projektu: Collaborative project (CP)

Koordinátor projektu: TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN - Nemecko

Partneri projektu:

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN, STOCKHOLM Sweden
ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE Slovakia
TATRAVAGÓNKA a.s. POPRAD Slovakia

Cieľ projektu:

Projekt VEL-Wagon bude kľúčovým míľnikom v oblasti efektivity intermodálnych nákladných vozňov, keďže preukáže, že menší počet prvkov a nižšia celková nosnosť môžu vyústiť do rovnakého alebo dokonca väčšieho dopravného výstupu.

Projekt zároveň navrhne mnohostranne použiteľnú nakladaciu rampu na viacúčelové fungovanie a intermodálne využitie, vďaka čomu sa dosiahne dôležité zvýšenie flexibility, prístupnosti a efektivity železničných služieb. V tomto projekte sa preskúma aktuálny stav európskeho trhu v oblasti nákladnej železničnej dopravy a co je dôležitejšie, pozrie sa na momentálny trend aj súvisiacu logistiku. V synchronizácii sa spustí aktivita projektovania vozňov s cieľom určiť finálne náklady riešenia, ktoré bude spĺňať požiadavky trhu.

Základným modelom fungovania je, že trhy vyžadujú dlhšie a ľahšie vozne s menším počtom podvozkov. Táto paradigma sa už potvrdilav nedávnej štúdii uskutočnenej na poverenie asociácie FERRMED a zhoduje sa s intermodálnym trhovým trendom, ktorý hovorí o využívaní čoraz dlhších intermodálnych nákladných jednotiek.

V skutočnosti sa v rozšírenej a modernej logistike zvýšila hodnota nákladu a znížilo jeho zaťaženie, a to vďaka doprave dokončených a takmer dokončených produktov.

V tomto projekte sa preskúmajú obmedzenia konštrukcie ľahkých vozňov, ako aj budúca reakcia infraštruktúry na dennodenne sa zhoršujúcu sa situáciu v železničnej doprave. Prieskum sa spustí na konkrétnych konceptoch vozňov určených na prešetrenie, a to menovite pevné nakladacie rampy so 4 podvozkami s dĺžkou 80 až 90 stôp (24,4 m až 27,4 m). Výsledok bude predstavovať kompromisné riešenie medzi hospodárskymi aspektmi a technickými obmedzeniami.

Tento výsledok úmyselne pripraví cestu ďalším prieskumom v oblasti maximálneho povoleného zaťaženia podvozku v Európe, keďže s ohľadom na požiadavky infraštruktúry môže byť menší počet podvozkov s o niečo ťažším nákladom ekvivalentným riešením k väčšiemu počtu podvozkov so štandardným nákladom.

Zámer výskumu v rámci projektu VEL-Wagon je nevyhnutný na pochopenie a prípravu cesty pre budúcu udržateľnosť dopravy v Európe. Náklad na železnici, intermodálna doprava, vývoj koncepcie vozňov, viacúčelová nakladacia rampy vozňov, dlhší a ľahší vozeň, zníženie celkovej nosnosti, efektivita využívania vozňov, zvýšenie kapacity, trhové potreby.

 

Project VEL-Wagon will be a key milestone for the efficiency of intermodal freight wagons since it will demonstrate that fewer elements and less dead weight can result in the same or even more transport output. Coherently, the project will design a versatile platform element for a multipurpose function and intermodal use that will bring about an important gain of flexibility, accessibility and efficiency of railway services. The project will investigate the current status of the European freight railway market and, more importantly, it will look at the trend thereof and its associated logistics. In synchronisation, a wagon engineering activity will be launched for determining the final costs of a solution matching the market requirements. The basic working paradigm is the markets need for longer and lighter wagons with fewer axles. This has already been corroborated in a recent study commissioned by FERRMED and corresponds with the intermodal market trend of using increasingly longer intermodal loading units. Indeed, in advanced and modern logistics, due to the transportation of finished and semi-finished products, the value of the cargo has increased and its density has decreased. The project will examine the limits of light wagon construction and the future infrastructure response to the everyday-more-challenging railway traffic. The investigation will be initiated with concrete wagon concepts to be examined, namely, 4-axle rigid platforms of 80 to 90 feet length. The outcome will be a compromised solution between economic aspects and technical constraints. Intentionally, the result will pave the way for further investigations of max allowable axle load in Europe, since, in respect to infrastructure solicitation, fewer axles with somewhat higher load may be equivalent to more axles with regular load. The research intention of VEL-Wagon is necessary for understanding and paving the way for the future European transportation sustainability.

Rail freight, intermodal transport, wagon concept development, multipurpose wagon platform, longer and lighter wagon, dead weight reduction, efficiency of wagon use, capacity increase, market needs.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke vel-wagon.eu

Späť